Privacy statement


Gastouder Happy Kids bij Nienke, gevestigd aan Verlengde Kerkweg 19, 8091 EW te Wezep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Verlengde Kerkweg 19
8091 EW Wezep
+31 38 3764262
www.happykidsbijnienke.nl

N.E. Korevaar-Venhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Happy Kids bij Nienke zij is te bereiken via info@happykidsbijnienke.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Gastouder Happy Kids bij Nienke verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adres*
– Telefoonnummer
– E-mailadres*
– BSN nummer*
– Geboorte datum kind*
– Medische gegevens van kind*
* Deze gegevens zijn bekend wanneer kind definitief is ingeschreven bij Gastouder Happy Kids bij Nienke en is ten behoeve van de diensten die gastouder Happy Kids bij Nienke levert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@happykidsbijnienke.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Gastouder Happy Kids bij Nienke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Data die nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Gastouder Happy Kids bij Nienke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouder Happy Kids bij Nienke verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Gastouder Happy Kids bij Nienke maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gastouder Happy Kids bij Nienke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@happykidsbijnienke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouder Happy Kids bij Nienke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Gastouder Happy Kids bij Nienke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@happykidsbijnienke.nl